Sklep Wędkarski TopFish   »   Stawowa 6c, 05-090 Raszyn   »   Tel: 509-878-488   »   E-mail: kontakt@TopFish.pl
Dostępnych Produktów : 37140Oryginalne produktyTrusted
Regulamin od 18.09.2016

.

.

Regulamin

 

.

.

.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Topfish sp. z o. o. z 18.09.2016

.

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Topfish sp. z o. o.;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.Topfish.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Topfish sp. z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.Topfish.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.Topfish.pl, prowadzony jest przez Topfish sp. z o. o., Stawowa 6c, 05-090 Nowe Grocholice, Nip: 5342527279
, Regon:  365326173

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub

b) Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy,

c) Mozilla Firebird w wersji 5,0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 600 x 800 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Topfish sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Topfish.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Topfish sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Topfish sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Topfish sp. z o. o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Topfish sp. z o. o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Topfish sp. z o. o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.Topfish.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Topfish sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Sklep Wędkarski Topfish - Potwierdzenie złożenia zamówienia nr ... ", gdzie ... są zastąpione kolejnym numerem zamówienia w sklepie , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską GLS, DPD lub Pocztą Polską. Koszty i czas dostawy od momentu wysłania zamówienia są zależne od sposobu dostarczenia przesyłki i wynoszą  :

 .

 .

Poczta Polska :
.
.
 Paczka mała priorytet    1 - 2 dni robocze - 9,95zł - paczki małe do 1 kg , nie dłuższe niż 30 cm
 Paczka Priorytet    1 - 2 dni robocze - 14,95zł - paczki do 2 kg
 Paczka Pobraniowa Priorytet    1 - 2 dni robocze - 17,95zł - paczki do 2 kg
.
.
Przesyłki pocztowe wysyłamy tylko do wagi 2 kg wraz z opakowaniem
oraz zawierające przedmioty nie dłuższe niż 145 cm.
.
Paczki przekraczające wagę 5 kg oraz zawierające przedmioty dłuższe niż 145 cm,
są wysyłane wyłącznie kurierem GLS .
.
Wysyłka Zagraniczna Pocztą Polską zależna od wagi paczki
i według cen cennika Poczty Polskiej aktualnie podanego na stronie: 
.
.
.

Paczkomaty InPost :

.

 Przedpłata     1 - 3 dni robocze -      10,50zł - paczki do 25 kg max. wymiary 35x35x60 cm
 Pobranie     1 - 3 dni robocze - od 12,50zł - paczki do 25 kg max. wymiary 35x35x60 cm

.

.

Kurier GLS :

.

 GLS kurier   1 - 2 dni robocze -      14,95zł - paczki do 30 kg , nie dłuższe niż 2,0 m
 GLS kurier za pobraniem   1 - 2 dni robocze -      17,95zł - paczki do 30 kg , nie dłuższe niż 2,0 m

.

.

GLS Courier International :

.

      COUNTRY
 CENA ZA 1 PACZKĘ do 31 kg
 PRICE 1 PACKET max. 31 kg
 SHIPPING PRICE
 1 PACKET max 31 Kg
Austria - kliknij, aby edytować Austria 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Belgia - kliknij, aby edytować Belgium 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Bułgaria - kliknij, aby edytować Bulgaria 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Chorwacja - kliknij, aby edytować Croatia 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Czechy - kliknij, aby edytować Czech Republic 49,95 Pln ≈ 11,99 EUR
Dania - kliknij, aby edytować Danemark 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Estonia - kliknij, aby edytować Estonia 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Finlandia - kliknij, aby edytować Finland 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Francja - kliknij, aby edytować France 79,95 Pln ≈ 18,99 EUR
Grecja - kliknij, aby edytować Greece 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Hiszpania - kliknij, aby edytować Spain 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Holandia - kliknij, aby edytować Netherlands 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Irlandia - kliknij, aby edytować Ireland 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Litwa - kliknij, aby edytować Lithuania 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Luksembourg - kliknij, aby edytować Luksembourg 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Łotwa - kliknij, aby edytować Latvia 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Niemcy - kliknij, aby edytować Germany 49,95 Pln ≈ 12,95 EUR
Portugalia - kliknij, aby edytować Portugal 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Rumunia - kliknij, aby edytować Romania 99,95 Pln ≈ 23,99 EUR
Słowacja - kliknij, aby edytować Slovakia 49,95 Pln ≈ 11,99 EUR
Słowenia - kliknij, aby edytować Slovenia 79,95 Pln ≈ 18,99 EUR
Szwecja - kliknij, aby edytować Sweden 79,95 Pln ≈ 18,99 EUR
Węgry - kliknij, aby edytować Hungary 69,95 Pln ≈ 16,99 EUR
Wielka Brytania - kliknij, aby edytować  Great Britain 
69,95 Pln 14,95 £
Włochy - kliknij, aby edytować Italy 79,95 Pln  ≈ 18,99 EUR

.

Small Packets Internationall all countries max. 2 kg :

.

 Small Packet - max 1 kg      34,95 Pln  ( ≈ 8,50 EURO / 7,5 GBP ) - max. 1 kg, max. dimensions 20x20x40 cm
 Small Packet - max 2 kg      64,95 Pln ( ≈ 15,75 EURO / 13,75 GBP ) - max.  2 kg, max. dimensions 20x20x40 cm
.
  • Germany - Small Packet  -       max. 3 kg - Price 7,95 Euro ! 
  • Great Britain - Small Packet -  max. 3 kg - Price 6,95 GBP ! 
★ International Orders - 1 GLS Packet max. lenght 200 cm , max weight 30 kg. ★ 
.
★ Rods and large items like chairs, big boxes e.t.c. can not be sent in 1 parcel ! ★

.

Dla wszystkich zamówień powyżej 300 zł przesyłka na terenie Polski Gratis !
.
Możliwa jest dostawa kurierem GLS z opcją na sobotę za dodatkową opłatą 20,00 zł .
.
Jeśli waga paczki krajowej przekroczy 30 kg, konieczna jest dopłata do następnej paczki
lub za porozumieniem usunięcie z zamówienia części produktów !
.
Wysyłka wędek wraz z wiadrami, dużymi skrzynkami, wózkami,
fotelami itp. nie jest możliwa w jednej paczce.
.
Jeśli w w zamówieniu znajdą się produkty, których gabaryty uniemożliwią wysyłkę w jednej paczce wraz z pozostałymi produktami z zamówienia, konieczne będzie użycie dodatkowej  paczki o czym klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku naliczona zostanie pełna opłata za dodatkową paczkę przy czym klient uzyska możliwość rezygnacji z produktu lub zamiany go na inny.
.
Przy wysyłce do USA dla paczek powyżej 105 cm tylko opcja wysyłki kurierem EMS Pocztex :
.
.
Powyższe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

.

5.3. Czas kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia lub od dnia złożenia zamówienia przy wyborze opcji przesyłki za pobraniem.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Topfish.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub na życzenie faktury VAT. Potwierdzenie sprzedaży wraz z pełną specyfikacją zakupionych produktów oraz istotnych postanowień Umowy sprzedaży jest również dostępne na koncie Klienta po uprzednim zalogowaniu się na konto.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem bankowym w złotych polskich na numer konta bankowego 30 1140 2004 0000 3102 7642 5427,

b) płatnością w systemie PayPal,

c) zapłata kartą płatniczą VISA , Mastercard, American Express obciążaną w momencie zakończenia procesu składania zamówienia.

d) w systemie ratalnym eRaty Santander Consumer

e) automatycznym przelewem bankowym z większości polskich banków realizowanym przez zewnętrzne firmy Dotpay, Tpay , Paybynet lub I.A.I Shops

f) przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy lub miejscu dostarczenia przesyłki

g) z zagranicy przelewem bankowym w Euro (EUR) na numer konta 29 1140 2004 0000 3712 0489 9839   SWIFT / BIC BREXPLPWMBK

h) z zagranicy przelewem bankowym w Funtach Brytyjskich (GBP) na numer konta 34 1140 2004 0000 3512 0489 9847   SWIFT / BIC BREXPLPWMBK


VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Topfish sp. z o. o. , Stawowa 6c , 05-090 Nowe Grocholice, kontakt@topfish.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest dostarczany w Potwierdzeniu złożenia zamówienia automatycznie wysyłanego każdorazowo po złożeniu zamówienia w Topfish sp. z o. o. , jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@topfish.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

b) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c) Proszę przekazać lub odesłać nam rzecz na adres Topfish sp. z o. o. , Stawowa 6c , 05-090 Nowe Grocholice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli dostarczą lub odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

d) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

e) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Topfish sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@topfish.pl. Topfish sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Topfish sp. z o. o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Topfish sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Topfish sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Topfish sp. z o. o., ul. Stawowa 6c, 05-090, Nowe Grocholice, mailowo pod adres kontakt@topfish.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Topfish sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Topfish sp. z o. o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Topfish sp. z o. o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Topfish sp. z o. o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Topfish sp. z o. o.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixel